நீங்கள் விரைந்து கற்க வழி இருக்கிறது !

நீங்கள் விரைந்து கற்க வழி இருக்கிறது ! விரைந்து கற்க முடியுமா ? அப்படி என்றால் ? சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டுமானால் , விரைந்து கற்க முடிவது

Read more

உங்கள் நினைவு ஆற்றலை , உத்திகளுடன் , எப்படி பத்து மடங்கு பெருக்குவது ?உதாரணம்

உதாரணம் : 1 நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நினைவில் வைத்திருக்க எண்ணுகிறீர்கள் என்றால் , உங்கள் மனத்தில் படம்பிடித்தது போல் அதை நினையுங்கள் , நீங்கள் வீட்டுக்குப்

Read more

ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றிகரமான நாளாக இருக்கத் திட்டமிடுங்கள்

ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றிகரமான நாளாக இருக்கத் திட்டமிடுங்கள் நீங்கள் வைத்திருக்கும் குறிக்கோள் பற்றிச் சிந்தியுங்கள் . எப்போதுமே நீங்கள் அவற்றை அடைய முடிகிறதா ? நீங்கள் நினைத்த

Read more