உங்கள் நினைவு ஆற்றலை , உத்திகளுடன் , எப்படி பத்து மடங்கு பெருக்குவது ?உதாரணம்

உதாரணம் : 1 நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நினைவில் வைத்திருக்க எண்ணுகிறீர்கள் என்றால் , உங்கள் மனத்தில் படம்பிடித்தது போல் அதை நினையுங்கள் , நீங்கள் வீட்டுக்குப்

Read more

உங்கள் நினைவு ஆற்றலை , உத்திகளுடன் , எப்படி பத்து மடங்கு பெருக்குவது ?

உங்கள் நினைவு ஆற்றலை , உத்திகளுடன் , எப்படி பத்து மடங்கு பெருக்குவது ? இந்த அத்தியாயத்தை நான் எழுதுவது எதற்கு என்று தெரியுமா ? நினைவாற்றல்

Read more